Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Съобщение № 94-00-2943
11.01.2021

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ,  община Твърдица съобщава на  заинтересуваните  лица, че е изработен проект за частично изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/ план за застрояване  /ПЗ/  за обхвата на УПИ –IХ -642,641 и УПИ Х - 641 в кв.41 по  действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, община Твърдица област Сливен за промяна предназначението на имота и обособяване на „Смесена жилищна и производствена зона / Сж,п/  с устройствени показатели: Етажност: 1-3, H<10м;  Плътност: 60%;  Кинт: 1.2; Озеленяване: > 30%.

Изработеният проект е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет.3 в сградата на Община Твърдица, област Сливен, пл. „Свобода” №1

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение до общинска администрация Твърдица.

 

ОТ ОБЩИНАТА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси