Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Предстоящо


ПОКАНА
№ 18
гр. Твърдица, 17.12.2020 г.

 

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 18-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 23.12.2020 г., сряда, от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Твърдица при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Предложение с вх.№ 1713/02.12.2020г. относно: Искане за разрешение за разполагане на временен преместваем вендинг автомат за търговска дейност върху общински терен ПИ с индефикатор 72165.503.126 по КККР на гр. Твърдица, обш. Твъдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед РД-18-2/26.02.2010г. на ИД на АГКК.
 3. Предложение с вх.№ 1714/02.12.2020г. относно: Приемане на актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
 4. Предложение с вх.№ 1715/02.12.2020г. относно: Прехвърляне право на собственост на предаваеми части към поземлен имот с пл. № 197, кв. 5 по плана на с. Жълт бряг.
 5. Предложение с вх.№ 1716/02.12.2020г. относно: Прехвърляне право на собственост по § 8, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията между Община Твърдица и физическо лице, във връзка с прилагане на влязъл в сила устройствен план.
 6. Предложение с вх.№ 1717/02.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-XXXII, кв. 1 по плана на гр. Шивачево с площ 636 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.
 7. Предложение с вх.№ 1718/02.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-XXVII, кв. 99 по плана на гр. Шивачево с площ 570 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.
 8. Предложение с вх.№ 1719/02.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-XXIV, кв. 99 по плана на гр. Шивачево с площ 584 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.
 9. Предложение с вх.№ 1720/02.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-XXIII, кв. 99 по плана на гр. Шивачево с площ 685 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.
 10. Предложение с вх.№ 1721/02.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-XXII, кв. 99 по плана на гр. Шивачево с площ 671 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.
 11. Предложение с вх.№ 1722/03.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ-I, кв. 99 по плана на гр. Шивачево с площ 444 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.
 12. Предложение с вх.№ 1723/03.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 15944.189.41 по KKKR на гр. Шивачево с площ 2000 кв.м., НТП – нива, частна общинска собственост.
 13. Предложение с вх.№ 1724/03.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2236 по KKKР на гр. Твърдица с площ 371 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 14. Предложение с вх.№ 1725/03.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.507.2230 по KKKR на гр. Твърдица с площ 623 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска собственост.
 15. Предложение с вх.№ 1726/03.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ II-237, кв. 27 по плана на с. Оризари с площ 635 кв.м., отреден за жилищно строителство, частна общинска собственост.
 16. Предложение с вх.№ 1727/03.12.2020г. относно: Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.502.703 по КККР на гр. Твърдица с площ 24475 кв.м. ведно с построените в имота сгради, частна общинска собственост.
 17. Предложение с вх.№ 1728/10.12.2020г. относно: Отпускане на парична помощ под формата на дарение на Планинска спасителна служба- отряд Елена.
 18. Предложение с вх.№ 1729/11.12.2020г. относно: Допълване на списъка на лица от Община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно за 2020г.
 19. Предложение с вх.№ 1730/11.12.2020г. относно: Предоставяне на топъл обяд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1- Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни о /или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
 20. Предложение с вх.№ 1731/11.12.2020г. относно: Вземане на решение да се приеме проект на Плана за действие за общински концесии.

 

ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ

Председател на Общински съвет - Твърдица

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси