Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Новини


12.04.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1467-1/04.03.2021 г. на Николай Динков Колев.


09.04.2021
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Твърдица обявява публично информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за: „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на Община Твърдица” в имоти с идентификатори 72165.361.477 и 72165.361.493 по кадастралната карта на гр. Твърдица.   Възложител: Община...
Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси