Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
30.11.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общинска сграда с идентификатор № 72165.206.991.4 с площ 59 кв.м., функционално предназначение – селскостопанска сграда на един етаж, начална месечна наемна цена 47.20 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 72165.71.10 с площ 70229 кв.м., НТП – изоставена орна земя, осма категория, местност „Краставел”, начална годишна наемна цена 702.29 лв.
 3. Общински терен № 6 (градина) с площ 100 кв.м., източно от ул. „Поп Лука” начална годишна наемна цена 4.00 лв.

 

гр. Шивачево

 1. Общински терен № 2 с площ 23 кв.м. в тротоарно пространство по улица „Ленин” с о.т. 152 и о.т. 129, начална месечна наемна цена 16.10 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 15944.189.38 с площ 4007 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 44.08 лв.

 

с. Боров дол

 1. Общински имот № 05551.15.2 с площ 1062 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „ Чотоклука”, начална годишна наемна цена 11.68 лв.
 2. Общински имот № 05551.15.3 с площ 882 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 9.70 лв.
 3. Общински имот № 05551.15.56 с площ 503 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 5.53 лв.
 4. Общински имот № 05551.15.63 с площ 3429 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 37.72 лв.

 

с. Бяла паланка

 1. Общински имот № 07644.36.29 с площ 1343 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Йол Баши”, начална годишна наемна цена 14.77 лв.
 2. Общински имот № 07644.36.14 с площ 3855 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Йол Баши”, начална годишна наемна цена 42.41 лв.
 3. Общински имот № 07644.30.2 с площ 5388 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Кючюк тарла”, начална годишна наемна цена 59.27 лв.
 4. Общински имот № 07644.27.8 с площ 3059 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Кору тарла”, начална годишна наемна цена 33.65 лв.

 

с. Жълт бряг

 1. Общински имот № 29533.50.25 с площ 16353 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 261.65 лв.
 2. Общински имот № 29533.50.4 с площ 5006 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 80.10 лв.
 3. Общински имот № 29533.50.7 с площ 3153 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 50.45 лв.
 4. Общински имот № 29533.50.10 с площ 2003 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 32.05 лв.
 5. Общински имот № 29533.50.13 с площ 1995 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 31.92 лв.
 6. Общински имот № 29533.50.17 с площ 1003 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 16.05 лв.
 7. Общински имот № 29533.50.18 с площ 3136 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 50.18 лв.
 8. Общински имот № 29533.50.19 с площ 1347 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска земя, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 16.16 лв.
 9. Общински имот № 29533.50.26 с площ 998 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 15.97 лв.
 10. Общински имот № 29533.50.28 с площ 999 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 15.98 лв.
 11. Общински имот № 29533.50.29 с площ 1010 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 16.16 лв.
 12. Общински имот № 29533.50.36 с площ 1997 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 31.95 лв.
 13. Общински имот № 29533.49.7 с площ 5339 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 85.42 лв.
 14. Общински имот № 29533.48.9 с площ 2171 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 30.39 лв.
 15. Общински имот № 29533.48.11 с площ 12303 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 147.64 лв.
 16. Общински имот № 29533.47.3 с площ 3067 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Балък Янъ”, начална годишна наемна цена 42.94 лв.
 17. Общински имот № 29533.13.1 с площ 9280 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Козарасъ”, начална годишна наемна цена 129.92 лв.
 18. Общински имот № 29533.13.3 с площ 8198 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Козарасъ”, начална годишна наемна цена 114.77 лв.

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

с. Червенаково

 1. Общински имот УПИ-IX, кв. 22 с площ 694 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2134.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот УПИ-IV, кв. 26 с площ 6045 кв.м. и масивна сграда на един етаж със застроена площ 940 кв.м., начална тръжна цена 53794.00 лв. (без ДДС).

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 22.12.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 18.12.2020 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 18.12.2020 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Стъпка за наддаване на общински имот УПИ-IV, кв. 26 по плана на с. Червенаково – 1 % от началната тръжна цена.
 6. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 7. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 8. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 9. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 12.01.2021 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 08.01.2021 г., депозити за участие се приемат до 08.01.2021 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси