Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Обявление от 19.11.2020 г.
19.11.2020

 

Община гр.Твърдица, област Сливен, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 144 от 30.09.2020 год на Общински съвет Твърдица е одобрен проект за План схема за газификация към ПУП /подробен устройствен план/ на гр.Твърдица,община Твърдица област Сливен допълнение за Обект: „Газоснабдяване на Община Твърдица”, подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр.Твърдица”.

Проекта е на разположение в стая № 21, ет. 3, в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Твърдица, област Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси