Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
02.09.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.188.96 с площ 1186 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 16.60 лв.
 2. Общински терен (градина) с площ 980 кв.м. южно от улица „Антим I”, начална годишна наемна цена 39.20 лв.
 3. Общински имот № 72165.301.43 с площ 2201 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Лабаджов геран”, начална годишна наемна цена 30.81 лв.
 4. Общински имот № 72165.285.12 с площ 3322 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Евашова могила”, начална годишна наемна цена 39.86 лв.
 5. Общински терен № 1 (градина) с площ 450 кв.м., източно от улица „П. Волов”, начална годишна наемна цена 18.00 лв.
 6. Общински терен № 2 (градина) с площ 1140 кв.м., южно от улица „Антим I”, начална годишна наемна цена 45.60 лв.
 7. Общински терен № 1 (градина) с площ 660 кв.м., южно от улица „Антим I”, начална годишна наемна цена 26.40 лв.
 8. Общински терен № 5 (градина) с площ 1160 кв.м., южно от улица „Антим I”, начална годишна наемна цена 46.40 лв.
 9. Общински терен № 5 (градина) с площ 150 кв.м., източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна цена 6.00 лв.
 10. Общински терен № 8 (градина) с площ 130 кв.м., източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна цена 5.20 лв.
 11. Общински терен № 4 (градина) с площ 460 кв.м., южно от улица „Антим I”, начална годишна наемна цена 18.40 лв.
 12. Общински терен № 4 (градина) с площ 150 кв.м., източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна цена 6.00 лв.
 13. Общински терен № 9 (градина) с площ 1300 кв.м., източно от улица „П. Волов”, начална годишна наемна цена 52.00 лв.
 14. Общински терен № 2 (градина) с площ 450 кв.м., източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна цена 18.00 лв.
 15. Общински терен № 7 (градина) с площ 400 кв.м., източно от улица „П. Волов”, начална годишна наемна цена 16.00 лв.
 16. Общински терен № 2 (градина) с площ 290 кв.м., източно от улица „П. Волов”, начална годишна наемна цена 11.60 лв.
 17. Общински терен № 4 (градина) с площ 250 кв.м., източно от улица „П. Волов”, начална годишна наемна цена 10.00 лв.
 18. Общински терен № 3 (градина) с площ 245 кв.м., от улица „П. Волов”, начална годишна наемна цена 9.80 лв.
 19. Общински терен № 3 (градина) с площ 200 кв.м., източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна цена 8.00 лв.

 

с. Сборище

 1. Общински терен с площ 12 кв.м., част от имот 413, кв. 18 с начална месечна наемна цена 4.80 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 65499.13.7 с площ 2931 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 41.03 лв.
 3. Общински имот № 65499.17.5 с площ 775 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 15.50 лв.
 4. Общински имот № 65499.17.14 с площ 296 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 3.55 лв.
 5. 5. Общински имот № 65499.13.11 с площ 1005 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 07 лв.
 6. Общински имот № 65499.17.1 с площ 1067 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 21.34 лв.
 7. Общински имот № 65499.17.46 с площ 1221 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 17.09 лв.
 8. Общински имот № 65499.17.51 с площ 1864 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 26.10 лв.
 9. Общински имот № 65499.14.21 с площ 486 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 6.80 лв.
 10. Общински имот № 65499.14.29 с площ 560 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 7.84 лв.
 11. Общински имот № 65499.20.9 с площ 153 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 2.14 лв.
 12. Общински имот № 65499.18.3 с площ 665 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 7.98 лв.
 13. Общински имот № 65499.14.5 с площ 454 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 9.08 лв.
 14. Общински имот № 65499.16.2 с площ 261 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 3.65 лв.
 15. Общински имот № 65499.14.15 с площ 252 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 3.53 лв.
 16. Общински имот № 65499.13.13 с площ 639 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 8.95 лв.
 17. Общински имот № 65499.17.4 с площ 180 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 2.16 лв.
 18. Общински имот № 65499.18.11 с площ 1038 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 14.53 лв.
 19. Общински имот № 65499.18.4 с площ 1057 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 12.68 лв.
 20. Общински имот № 65499.18.2 с площ 3231 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 38.77 лв.
 21. Общински имот № 65499.20.1 с площ 1857 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 22.28 лв.
 22. Общински имот № 65499.20.4 с площ 1039 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Гюлба”, начална годишна наемна цена 12.47 лв.

        

с. Боров дол

 1. Общински имот № 05551.51.5 с площ 59230 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Юрутлука”, начална годишна наемна цена 829.22 лв.

 

с. Близнец

 1. Общински имот № 04443.10.24 с площ 10134 кв.м., НТП – изоставена орна земя, пета категория, местност „Бряста”, начална годишна наемна цена 131.74 лв.
 2. Общински имот № 04443.13.17 с площ 26152 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 235.37 лв.
 3. Общински имот № 04443.13.12 с площ 5704 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 51.34 лв.
 4. Общински имот № 04443.12.19 с площ 13327 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 159.92 лв.
 5. Общински имот № 04443.16.15 с площ 3783 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Кишата”, начална годишна наемна цена 45.40 лв.
 6. Общински имот № 04443.13.6 с площ 3593 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 39.52 лв.
 7. Общински имот № 04443.13.1 с площ 2018 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 22.20 лв.
 8. Общински имот № 04443.12.18 с площ 4004 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Трапа”, начална годишна наемна цена 44.04 лв.

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 24.09.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 21.09.2020 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 21.09.2020 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 08.10.2020 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 06.10.2020 г., депозити за участие се приемат до 06.10.2020 г.

 Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси