Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Съобщение № 94-00-1367
05.08.2020
 

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ –I -407 и УПИ – XVII -108, кв.34 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Шивачево, одобрен със заповед № 312 /12. 05.1987 год.

Изработеният проект за изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” №1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение до общинска администрация гр. Твърдица.

 

ОТ ОБЩИНАТА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси