Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
20.07.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.41.4 с площ 634 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Шарабаница”, начална годишна наемна цена 8.88 лв.
 2. Общинско помещение с площ 11 кв.м., част от имот № 72165.504.238.1.1 с начална месечна наемна цена 8.80 лв. (без ДДС).
 3. Общински терен с площ 54 кв.м., част от имот № 72165.504.111 с начална месечна наемна цена 37.80 лв. (без ДДС).
 4. Общински имот № 72165.194.3 с площ 880 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наема цена 12.32 лв.
 5. Общински имот № 72165.194.5 с площ 532 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 7.49 лв.
 6. Общински имот № 72165.194.6 с площ 1174 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 16.44 лв.
 7. Общински имот № 72165.194.7 с площ 246 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 3.44 лв.
 8. Общински имот № 72165.194.8 с площ 1082 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 15.15 лв.
 9. Общински имот № 72165.194.9 с площ 1231 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 17.23 лв.
 10. Общински имот № 72165.194.10 с площ 922 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 12.91 лв.
 11. Общински имот № 72165.194.11 с площ 1187 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 16.62 лв.
 12. Общински имот № 72165.194.16 с площ 430 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 6.02 лв.

 

с. Сборище

 1. Общински терен с площ 80 кв.м., част от парк в кв. 44 с начална месечна наемна цена 32.00 лв. (без ДДС).

 

с. Боров дол

 1. Общински имот № 05551.7.5 с площ 934 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Алчар чаир” с начална годишна наемна цена 13.08 лв.

 

с. Жълт бряг

 1. Общински имот № 29533.83.121 с площ 10874 кв.м., НТП – ливада, седма категория, местност „Боюк чокур”, начална годишна наемна цена 119.61 лв.

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Шивачево

 1. УПИ-XXXIII, кв. 1 с площ 619 кв.м., отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 2340.00 лв. (без ДДС).
 2. УПИ-XXXI, кв. 1 с площ 885 кв.м., отреден за жилищно строителство с начална тръжна цена 3345.00 лв. (без ДДС).

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 11.08.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 07.08.2020 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена  за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ  Твърдица  до 07.08.2020 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 25.08.2020 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 21.08.2020 г., депозити за участие се приемат до 21.08.2020 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси