Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Съобщение № 94-00-857
29.06.2020

 

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за частично изменение на на ПУП – ПР за  обхвата на УПИ –ХVIII 2169 и УПИ –ХXIІІ 2170(2382), кв.115  по действащия ПУП на гр.Твърдица, общ.Твърдица,обл.Сливен, одобрен със Заповед № 300 от 01.06.1983г, Заповед №564 от 07.11.2019г на кмета на Община Твърдица и  Решение №353 от 30.06.2010г. на ОбщС – Твърдица, имоти с идентификационен № 72165.507.2169 и №72165.507.2382.

Изработеният проект за изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” №1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение до общинска администрация гр. Твърдица.

 

ОТ ОБЩИНАТА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси