Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Защитени обекти

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:37

На терторията на общината се срещат растения, обявени за редки и защитени растителни видове, записани в „Червената книга”:


-Джел (Ilex aquifolium)
-Битински синчец (Scila bithynica)
-Горска съсънка (Anemone sylvestris)
-Български ранилист (Stachys bulgarica)
-Гръцка ведрица (Anthemis virescens)
-Тис (Taxus baccata)

Природната забележителност е „Еленска глава” (Тиса) с площ 4,0 ха. Естествено находище на тис.

В старопланинската част на територията на общината са регистрирани 3 вековни букови дървета.

Природна забележителност е „Голямата топола” – в местност „Шатова нива” – гр.Твърдица, кв.Козарево. Размерите на дървото Бяла топола са: височина 29 м, обиколка на стъблото 7,30 м, предполагаема възраст – 100 години, при надморска височина 300 м. Обявена е за защитен обект с внушителните си размери като представител на ponus alba.

Друг защитен обект е „Тиса” – природна забележителност в местност „Еленска глава”, край с.Боров дол. Това е единственото в района запазено находище на тис (Taxus baccta) с площ 4,0 хка. Представлява двуетажно буково иглолистно дърво с тъмнозелена разперена корона. Отличава се с голяма дълговечност. Пределната му възраст е 3 000 години. Има здрава и устойчива на гниене дървесина. Известен е още като тис – отровачка, защото всички вегетативни органи на растението са отровни, съдържат алкалоида таксин. Не е отровна само обвивката на семето. Обитава сенчести и влажни долове. Рядък за българската горска флора вид, сеченето му е забранено. Използва се широко за декоративни цели


  1. Защитени обекти - Текуща страница
  2. Флора, фауна
  3. Релеф
  4. Водни ресурси
  5. Минерални ресурси
  6. Климат