Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Флора, фауна

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:36

Горските масиви заемат 65 % от поземления фонд на общината. Горско – дървесната растителност е  съставена от иглолистни и листопадни широколистни гори. Площта на горския фонд е 28 837 хка, от които 25 756 хка са залесени. Иглолистните са 9 288 хка (36 %) и широколистни видове 16 468 хка (64 %). Стопанисва се и се експлоатират от Държавно лесничейство и община гр.Твърдица. Във вертикално отношение  попада в следните пояси и подпояси:

Долен пояс на равнинно – хълмистите и хълмисто – предпланински дъбови гори (0 – 700 м н.в)

-Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-700 м н.в.). Площта на този пояс е 89,0 ха или 0,3 % от дървопроизводителната площ на лесничейството. Зает е от върбови, елшови и тополови насаждения. Чистите култури са предимно топола.

-Подпояс на равнинно – хълмистите дъбови гори (0 – 500 м н. в.) Зает е от чисти и смесени издънкови насаждения от благун, зимен дъб, космат дъб, цер, акация, воден и келав габър.

Чистите и смесени иглолистни култури са предимно от чер бор, по-малко от бял бор и акация. Площта на този подпояс е 5772,9 ха или 21,3% от дървопроизводителната площ на лесничейството.

-Подпояс на хълмисто – предпланинските смесени широколистни гори (500 – 700 м н.в.)

Зает е изцяло от чисти и смесени гори – преобладаване на зимен дъб и издънкови насаждения от благун. Площта на този подпояс е 4604,5 ха (17%) от дървопроизводителната площ на лесничейството

Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700 – 2200 м н.в.)

-Подпояс на нископланинските гори от горун (, бук и ела (700 – 1200 м н.в.). Зает е от чисти и смесени насаждения от бук, габър, явор, зимен дъб. Тук се намират и естествени находища от черен бор и ела в Стара планина.

Чистите и смесени иглолистни култури са предимно от бял бор, смърч, зелена дуглазка, черен бор и явор. Площта му е 15958,5 ха (58,8%).

-Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200 – 1700 м н. в.). Зает е от чисти букови насаждения, смърчови и бялоборови култури. Площта му е 501,5 ха или 1.9 % от дървопроизводителната площ на лесничейството.

В обособените ловно – стопански обекти се ловува едър и дребен дивеч. Срещат се основно:бозайници – сърни, диви свине, чакали, лисици, язовец, порове, зайци и др.; от птиците – ястреб, пъдпъдъци, горски бекас, гургулици, глухари и др.
През пролетния и зимния прелет в района се появяват диви патици и гъски.
Риболовът е съсредоточен в изкуствените водоеми, където се лови шаран, каракуда, скобар и др.