Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Предстоящо

ПОКАНА
№ 25
гр. Твърдица,26.04.2021 г.

 

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 25-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 28.04.2021 г., вторник, от 16.00 ч. в заседателната зала на Община Твърдица при следния
 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Избор на нов Председател на Общински съвет-Твърдица.

 

 

инж. ИВАН ПЕТРОВ

Председател на Общински съвет - Твърдица


Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси