Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Профил на общината. Кратко представяне.

Дата на публикуване: 01.06.2021 11:55


Географско местоположение и достъпност

Община Твърдица се намира в Югоизточна България, област Сливен. Общината заема западната част на областта и е разположена на около 46 км от областния център.

С площта си от 442,496 км² е най-малката сред 4-те общини в областта, което съставлява 12,48% от територията на областта.

Община Твърдица граничи с:

- на изток с община Сливен;
- на юг с община Нова Загора;
- на запад с община Гурково (област Стара Загора);
- на север с община Елена (област Велико Търново).

 

Релеф и полезни изкопаеми

Релефът на общината е предимно планински и полупланински (хълмист), включва част от старопланинския дял на Елено-Твърдишката планина и рида Меджерлик.

Територията на община Твърдица е разделена на три геоморфоложки района - старопланински, средногорски и равнинен.

Старопланинският район е с типични за среднопланинския релеф форми - високо издигнати в горната си част заоблени била с южно изложение, набраздени от силно вкопани долинни врязвания, които преминават в стръмни склонове и дълбоки разчленения в долните си части.

Средногорският район се характеризира с нископланински хълмист релеф с ясно изразено централно било на Средна гора.

Равнинният район, състоящ се от котловините Твърдишка (250 м н.в.) и Шивачевска (200 м н.в.), е очертан на север от стръмните склонове на Стара планина, а на юг - от полегатите склонове на Средна гора. Най-ниската точка се намира в поречието на река Тунджа - 205 метра.

Най-висок връх в този район е „Чумерна“– 1536 м, който запазва първенството си на изток от Балкана до Черно море. През тази част на общината преминава и Националната екопътека връх Ком – нос Емине.

 

Климат

За оформяне на климата в Задбалканските котловини оказва влияние не само надлъжното морфографско изражение на нейната област, локализацията и орографската затвореност на отделните котловини, но и тяхното близко съседство с верижно простиращите се огради на Стара планина и Средногорието. Тези особености на релефа в Задбалканските котловини и съседните области на Стара планина и Средногорието оказват значително влияние върху трансформацията на преминаващите с различен произход въздушни маси, а това влияе съществено върху количествените и качествените показатели на климатичните елементи и се отразява върху характера на климатичните условия в цялата област на Задбалканските котловини.

Районът, в който е разположена общината, принадлежи към Източна Средна България от Преходно континенталната климатична подобласт. Преобладава умереноконтиненталният климат.

 

Води

Водният ресурс на територията на общината се образува от няколко реки и микроязовири. Речната мрежа е 121 дка и включват реките: Твърдишка, Козаревска, Блягорница, Боровдолска, Долап дере и Беленска. Реките се използват за напояване и отчасти за водоснабдяване.

Микроязовирите и водоемите заемат площ 954,7 дка с 5 300 куб. м вода. Те включват микроязовир Митрокук и водоем в землището на гр. Твърдица, микроязовир Оризари и рибарници в землището на село Оризари, микроязовир и водоем в землището на град Шивачево, водоем в землището на село Сборище, водоем в землището на село Близнец.

Микроязовирите и водоемите се използват предимно за напояване и рибовъдство.

 

Почви

Преобладаващи почви в община Твърдица, която е с предимно с планински и полупланински релеф, са канелено-горските - плитки и леко песъчливо-глинести-каменисти. Този тип почви са пригодни за отглеждане на лозя и овощни насаждения. Обработваемата земя в голямата си част е четвърта до десета категория и е поливна. Климатичните и почвените характеристики.благоприятстват основно лозарството, което е един от основните поминъци за населението. Добре виреят ябълки, праскови, череши, а така също и някои видове посевни култури.

 

Растителност и животински свят

Районът се характеризира с богато разнообразие от дивеч, което е предпоставка за развитие на ловния туризъм. Срещат се основно: бозайници – сърни, диви свине, чакали, лисици, язовци, порове и зайци; птици – ястреби, пъдпъдъци, горски бекаси, гургулици, глухари и др. През пролетния и зимния прелет в района стационират различни видове облетен и водоплаващ дивеч, като диви патици и по-рядко гъски.

Представителите на фауната са над 160 вида, 36 от които са защитени. С най-голямо природозащитно значение са грабливите дневни и нощни птици (египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал и др.). 20 вида от птиците на територията са намерили място в Червената книга на България.

Горско-дървесната растителност е съставена от широколистни и иглолистни гори.

На територията на общината се срещат растения, обявени за редки и защитени растителни видове, записани в „Червената книга“: Джел (Ilex aquifolium), Битински синчец (Scila bithynica), Горска съсънка (Anemone sylvestris), Български ранилист (Stachys bulgarica), Гръцка ведрица (Anthemis virescens), Тис (Taxus baccata).

 

Население

Динамиката на населението на община Твърдица не се отличава от тази на национално ниво. След 1965 година се наблюдава устойчиво намаляване на населението. Според последните официални данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2019 г. на територията на общината живеят 13 270 души. Сравнявайки данните от последното преброявания в България (2011 г.), се отчита намаляване с 3,9% на населението, живеещо в общината. Това са 534 д.

 

Естественият прираст е с по благоприятни стойности от тези на областно и национално ниво. През по-голямата част от разглеждания период стойностите са положителни за община Твърдица. Минимални отрицателни стойности се наблюдават единствено през 2012 и 2015 г.

 

Селища

Община Твърдица се състои от 2 град и 8 села. Около 42% от населението живее в общинския център, 27,3% - във втория град в общината - Шивачево и 30,7% са в селата.

 

с. Близнец

с. Боров дол

с. Бяла паланка

с. Жълт бряг

с. Оризари

с. Сборище

с. Сърцево

гр. Твърдица

с. Червенаково

гр. Шивачево

 

Община Твърдица е  община с повече от 55 години  години история. Основната цел на ръководството на  общината е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие намираща  своя  най изчистен израз в Програмата на Кмета на общината за предстоящия мандат.

Ръководството на  общината отчита всички тенденции на съвремието.  Ускореното развитие на технологиите. Свободата на движение на гражданите и правото им да работят  от разстояние и получават услуги от разстояние, възможността  за труд, отдих, лечение и образование на територията на общината.

Община Твърдица е  община, която освен сигурността  на традициите предлага в услугите си и новите възможности на технологиите.  Интегрирана е в дейността  на държавната  агенция за електронни  услуги и предлага всички услуги  от  единния  портал, като поддържа  ниво на  електронните  услуги 3 и 4.

Общинска  администрация Твърдица  поддържа на страницата си  следните регистри  и  бази данни.

- регистри, които се  изискват по закон.
- регистри на решенията на ОбС – Твърдица
- регистри на  индивидуалните административни актове
- регистри на обществените поръчки, търгове конкурси  и концесии.
- регистри на информацията квалифицирана като служебна тайна.
- регистри на разсекретените документи.
- база данни с архиви на вестник „Твърдишки глас”.

  1. Профил на общината. Кратко представяне. - Текуща страница
  2. Антикорупция
  3. Население
  4. История
  5. Карти
  6. Местоположение