Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Новини
11.08.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1285-1/21.03.2022 г. на Хосе Оскар Лейва Мендес – управител на ЕООД „Твърдица ПИ ВИ”.

11.08.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1578-1/14.07.2022 г. на Никола Христов Василев.

11.08.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 10-00-134-1/10.08.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за ПУП–Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на път Т–1 от местност „Циганска поляна“ до хижа „Чумерна“ – втори етап“. ПУП–Парцеларен план обхваща следните имоти по КККР на град Твърдица:  ПИ с идентификатор 72165.632.96 – Местен път и ПИ с идентификатор 72165.632.575, 72165.632.576, 72165.632.577, 72165.632.578, 72165.632.579,...