Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
75% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
11% Complete (success)
Не мога да преценя :
14% Complete (success)

Новини24.01.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-05 гр.Твърдица, 21.01.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б,ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 21/18.01.2022 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ I – За спорт, кв. 86 по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 г.  в част...