Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Новини


05.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2746-1/05.12.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 665 от 28.11.2022г., с която се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и план за застрояване/ за обхвата на УПИ III – 179 и УПИ IX – 179, кв.18 по действащия ПУП - ПРЗ на с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен,...

05.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-984-5/05.12.2022 г.   Община Твърдица на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ VII – 2149, кв. 116, гр. Твърдица, който да предвиди разделянето му на три нови урегулирани имота. Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на...

02.12.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1270-1/10.03.2022 г. на Рафаел Рамирес Мигел – представляващ ЕООД „ПМВ-2009” в ликвидация.

01.12.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-3057-2/01.12.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за ПИ с идентификатор 15944.4.909, гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен, по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-97 / 18.02.2020г. на ИД на АГКК и установяване на устройствена зона „Предимно производствена“(Пп), за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала за производство на...


30.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-628-1/30.11.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за изграждане на нова въздушна линия 20kV между РОСМ №30 в ПИ № 72165.631.82 на ВЛ „Градище“ и РОЦМ № 36 в ПИ № 72165.631.88 на ВЛ „Момчил“...