Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Обявление № 94-00-168-3

Дата на публикуване: 04.07.2022 15:08

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед одобрявам на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ, за обхвата на УПИ ХVI – За благоустрояване и УПИ XIII За общински спортен терен, кв. 95 по плана на гр. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 300/01.06.1983 г. и съответстващи на ПИ с идентификатор 72165.505.2216 и 72165.505.2217 по КККР на гр. Твърдица, одобрени със Заповед № РД-18-2/26.02.2010г. на ИД на АГКК публична общ. собственост.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА