Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Обявление № 94-00-3138-8

Дата на публикуване: 29.06.2022 09:26

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР /План за регулация/, за обхвата на УПИ VII - 1032 и УПИ IX – 1032 в кв. 13, по действащия Подробен устройствен план /ПУП - ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 312 / 12.05.1987г., в част План за регулация.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА