Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Обявление № 94-00-379

Дата на публикуване: 21.09.2021 09:55

 

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ ХVI, УПИ ХVII общ, УПИ ХVIII общ, кв.31а по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Твърдица, кв. „Козарево“, одобрен със Заповед № 234 от 03.11.1988г.

Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода”№1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото обявление до общинска администрация гр. Твърдица.

 

ОТ ОБЩИНАТА