Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 28.09.2022 10:06

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.156.3 с площ 618 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Ваел” по КККР на гр. Твърдица, начална годишна наемна цена 11.12 лв.
 2. Общинско помещение № 8 с площ 13 кв.м. част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 23.40 лв. (без ДДС).
 3. Общинско помещение № 4 с площ 18 кв.м. част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 32.40 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински терен № 1 с площ 16 кв.м. в тротоарното пространство по улица „Ленин” с о.т.152 и о.т.126, начална месечна наемна цена 14.40 лв. (без ДДС).

 

с.Сборище

 1. Лекарски кабинет и обслужващи помещения с обща площ 42 кв.м., част от сграда Здравна служба, разположена в парцел VІ – 420, кв.22, начална месечна наемна цена 29.40 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 65499.49.452 с площ 244 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Над село” по КККР на с.Сборище, начална годишна наемна цена 4.39 лв.
 3. Общински имот № 65499.49.453 с площ 195 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Над село” по КККР на с.Сборище, начална годишна наемна цена 3.51 лв.
 4. Общински имот № 65499.94.1 с площ 18628 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, десета категория, местност „Тепята” по КККР на с.Сборище, начална годишна наемна цена 242.16 лв.

 

с. Боров дол

 1. Стоматологичен кабинет и обслужващи помещения с обща площ 24 кв.м., част от сграда Здравна служба, разположена на І етаж в бл.17, УПИ ІІ – 92, кв.7, начална месечна наемна цена 16.80 лв. (без ДДС).

 

с. Оризари

 1. Стоматологичен кабинет и обслужващи помещения с обща площ 22 кв.м., част от сграда Здравна служба, разположена в УПИ - ІІ, кв.20, начална месечна наемна цена 15.40 лв. (без ДДС).

 

с.Червенаково

 1. Лекарски кабинет и обслужващи помещения с обща площ 37 кв.м., част от сграда Здравна служба, разположена на І етаж в сграда на УПИ – VІІ, кв.20, начална месечна наемна цена 25.90 лв. (без ДДС).

 

с.Бяла паланка

 1. Помещение с площ 15 кв.м. в УПИ Х, кв.14, начална месечна наемна цена 12.00 лв. (без ДДС).

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.507.2259 с площ 406 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1673.00 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински имот УПИ-III, кв. 95 с площ 600 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2322.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот УПИ-VI, кв. 95 с площ 600 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2322.00 лв. (без ДДС).

 

с. Жълт бряг

 1. Общински имот УПИ XXI-82, кв. 5 с площ 1060 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 3069.00 лв. (без ДДС).

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 18.10.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 13.10.2022 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG13STSA93003317000701, BIC STSABGSF, при Банка ДСК – АД до 13.10.2022 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 02.11.2022 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 28.10.2022 г., депозити за участие се приемат до 28.10.2022 г.

 

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА