Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
17% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Твърдица с НТП мери, пасища и ливади за стопанската 2022-2023 г.

Дата на публикуване: 31.08.2022 15:51

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Твърдица с НТП мери, пасища и ливади за стопанската 2022-2023 г.

ІІ. Обект на търга са свободните мери, пасища и ливади от ОПФ, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, декари, категории, начална тръжна цена в приложения списък.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

  1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 11.10.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
  2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 07.10.2022 г. включително.
  3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG13STSA93003317000701, BIC STSABGSF, при Банка ДСК – АД до 07.10.2022 г.
  4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
  5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
  6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
  7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 25.10.2022 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 21.10.2022 г., депозити за участие се приемат до 21.10.2022 г.

Допълнителна информация в стая № 16 на Община Твърдица и на тел. 0454/42440, 42311, вътр. 18.

АТАНАС АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Наименование Последно обновен на Брой тегления
свободни мери и пасища 31.08.2022 15:51 40 Изтегли документ с име "свободни мери и пасища"