Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Обявление № 94-00-2943

Дата на публикуване: 15.10.2021 10:29

 

Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от  ЗУТ  съобщава, че е издадена заповед № 531/15.10.2021г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обхвата на УПИ IX-642,641 и УПИ X-641, кв.41 по действащия ПУП-ПРЗ на гр.Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен одобрен със Заповед №312/12.05.1987г.

Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, пл. „Свобода” №1, обл. Сливен.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез община Твърдица пред Административен съд – гр. Сливен.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА