Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Обявление № 94-00-2832

Дата на публикуване: 17.09.2021 11:32

 

Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 466/16.09.2021 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XI 64 и УПИ XIII 64, кв.82 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ.Твърдица,  обл.Сливен, одобрен със заповед № 312  / 12.05.1987 г.  в част План за регулация.

Със заповедта може да се запознаете в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица,община Твърдица област Сливен, пл. „Свобода” № 1.

 

ОТ ОБЩИНАТА