Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 19.05.2021 11:29

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общинско помещение № 5 с площ 15 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 21.00 лв. /без ДДС/.
 2. Общинско помещение с площ 12.95 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.504.2248.1, НТП – за друг обществен обект, комплекс, начална месечна наемна цена 4.27 лв. /без ДДС/.
 3. Общински терен № 4 с площ 6 кв.м., разположен в кв. 34, ул. Княз Борис I, част от имот с идентификатор № 72165.503.1705, начална месечна наемна цена 4.20 лв. /без ДДС/.
 4. Общински имот № 72165.52.1 с площ 605 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Попов дол”, начална годишна наемна цена 12.10 лв.
 5. Общински имот № 72165.52.4 с площ 463 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Попов дол”, начална годишна наемна цена 9.26 лв.
 6. Общински имот № 72165.38.17 с площ 365 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Шарабаница”, начална годишна наемна цена 5.11 лв.
 7. Общински имот № 72165.631.449 с площ 319 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Ваел”, начална годишна наемна цена 4.47 лв.

 

гр. Шивачево

 1. Общински терен № 1 с площ 40 кв.м., разположен в кв. 98, в имот отреден за клуб на пенсионера, начална месечна наемна цена 24.00 лв. (без ДДС).

 

с. Сборище

 1. Общински имот № 65499.52.94 с площ 3418 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 47.85 лв.
 2. Общински имот № 65499.12.81 с площ 4467 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „………”, начална годишна наемна цена 53.60 лв.
 3. Общински имот № 65499.51.469 с площ 2013 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 28.18 лв.
 4. Общински имот № 65499.4.86 с площ 24360 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Чикалари”, начална годишна наемна цена 389.76 лв.
 5. Общински имот № 65499.5.1 с площ 1014 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Чикалари”, начална годишна наемна цена 12.17 лв.
 6. Общински имот № 65499.5.2 с площ 1038 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Чикалари”, начална годишна наемна цена 20.76 лв.
 7. Общински имот № 65499.5.3 с площ 986 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Чикалари”, начална годишна наемна цена 19.72 лв.
 8. Общински имот № 65499.5.4 с площ 477 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Чикалари”, начална годишна наемна цена 5.72 лв.
 9. Общински имот № 65499.5.5 с площ 1031 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Чикалари”, начална годишна наемна цена 12.37 лв.

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.507.2251 с площ 276 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начална тръжна цена 1126.00 лв. (без ДДС).

 

с. Бяла паланка

 1. Общински имот УПИ VII-279, кв. 28 по плана на с. Бяла паланка с площ 740 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2945.00 лв. (без ДДС).

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 15.06.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 11.06.2021 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 11.06.2021 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 29.06.2021 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 25.06.2021 г., депозити за участие се приемат до 25.06.2021 г.

 

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА