24.03.2023
От понеделник 27.03.2023 г. започва плащането на дърва за огрев за заявления с номера до 500.

23.03.2023
Уважаеми съграждани, в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за социалните услуги и в изпълнение на чл. 42, ал. 3, т. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, Община Твърдица изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за  планираните социални услуги на общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от...


23.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 10-00-67-1/23.03.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на кв.17 и част от кв.34 по действащият план на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен. Установяване за новообразувани УПИ I– 44, УПИ ХIХ–1690, УПИ II–45, УПИ III– 47, УПИ IV–48, УПИ V–49, УПИ VI–50, УПИ VII–53, УПИ VIII–55, УПИ IХ–54,...


22.03.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-50-1/22.03.2023 г.   Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 618 от 27.01.2023 г., по т. 26 на Обс – Твърдица е одобрен проект за ПУП–Парцеларен план за трасе на Кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на ПИ № 65499.152.238 (от трафопост в терен, отреден за парк, през съществуваща алея от о.т. 87, о.т.94,и о.т.95 и терен,...


20.02.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общинско помещение в имот № 72165.503.161.1 с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сградата, начална месечна наемна цена 23.20 лв. (без ДДС) за обществени организации. Общински терен № 2 с...

31.01.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево Общински терен /градина/ с площ 1830 кв.м., находящ се в УПИ ХVІІ – 1006, кв.89, начална годишна наемна цена 95.16 лв. Общински терен с площ 1.5 кв.м. за поставяне на вендинг автомат на западния тротоар на...29.11.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под аренда на имоти общинска собственост: с. Боров дол Общински имот № 05551.7.11 с площ 1637 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Алчар чаир”, начална годишна арендна цена 29.47 лв. ІI. За отдаване под наем на...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности