18.06.2021
Поканваме всички членове на НЧ „Св.св.Кирил и Методий 1914” гр. Твърдица да присъстват на Общо събрание, което ще се проведе на 23.06.2021 г. от 17.30 часа в голямата зала на читалището.   от Настоятелството при НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1914” гр. Твърдица

14.06.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1550-1/21.04.2021 г. на Божидар Стефанов Тодоров.

14.06.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1549-1/21.04.2021 г. на Енчо Николаев Стоянов.

14.06.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1543-1/21.04.2021 г. на Иван Радков Желев.

14.06.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1517-1/19.04.2021 г. на Илия Здравков Желев.

14.06.2021
СЪОБЩЕНИЕ № 94-00-1068 гр.Твърдица, 14.06.2021 г.   На   основание параграф 4,ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадена виза за проучване и проектиране от 29.04.2021 год. на обект: Магазин за хранителни стоки Плътна ограда изцяло в имота на Възложителя. Основен ремонт, без промяна височината на зида към съседа в УПИ –VIII-258 кв.46 по плана на гр.Шивачево, Община Твърдица, собственост на Димитър Сашев Дянков. Визата  може да бъде обжалвана по законообразност в...

19.05.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение № 5 с площ 15 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 21.00 лв. /без ДДС/. Общинско помещение с площ 12.95 кв.м., част...


31.03.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.164.4 с площ 1185 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Синов дол”, начална годишна наемна цена 23.70 лв. Общински имот № 72165.164.5 с площ 438 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност...26.02.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № С3 предвиден за обект за търговия – вендинг автомат, част от имот с идентификатор № 72165.503.126 с площ 1 кв.м., начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.184.1 с...

Бележити личности

Забележителности