14.06.2024
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1611-1/15.04.2024 г. на Илия Стамов Тодоров.

13.06.2024
Днес 13.06.2024 г. от 15:00 часа започва изплащане на възнагражденията на членовете на СИК за изборите на 09.06.2024 г.

12.06.2024
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1622-1/07.05.2024 г. на Дияна Марева Тодорова.

12.06.2024
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1614-1/18.04.2024 г. на Фикрет Йорданов Иванов.

12.06.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1559-1/12.06.2024 г.   Община Твърдица на основание чл. 128 б,ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР, за обхвата на УПИ II – 199, кв. 51, с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” № 1, и на тел.:0454/42223. На осн. чл. 128,...

10.06.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен с идентификатор 72165.504.192.4 с площ 8 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор № 72165.504.192, предвиден...

10.06.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в югоизточно крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен с идентификатор 72165.504.192.4 с площ 8 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор № 72165.504.192, предвиден...

15.05.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № 1 с площ 1 кв.м., част от имот с идентификатор № 72165.503.161 предвиден за поставяне на вендинг автомат, начална месечна наемна цена 23.00 лв. (без ДДС). Общински терен № 2 с площ 1...


25.03.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински имот № 72165.263.3 с площ 1663 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – овощна градина, осма категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемана цена 34.92 лв. Общински имот № 72165.259.17 с площ 1440 кв.м., трайно предназначение...

26.02.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в североизточното крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1 за обществени организации, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен № С5 с...


Добре дошли

Забележителности

Бележити личности