15.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2943 гр.Твърдица, 15.10.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от  ЗУТ  съобщава, че е издадена заповед № 531/15.10.2021г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обхвата на УПИ IX-642,641 и УПИ X-641, кв.41 по действащия ПУП-ПРЗ на гр.Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен одобрен със Заповед №312/12.05.1987г. Одобреният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.ІІІ в...

13.10.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ГОСТИ НА ГРАД ТВЪРДИЦА, ИМЕННИЦИ,   За мен е изключително удоволствие  от свое  име  и  от името на ръководството на Община Твърдица да Ви поздравя по случай празника на нашия град и храмов празник – Петковден. Във времена като днешните, когато целия свят е в примката на глобална пандемия все повече имаме духовната нужда да се обърнем към нашите светци – духовни закрилници. Такъв духовен закрилник не само...

12.10.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Твърдица с НТП мери, пасища и ливади за стопанската 2021-2022 г. ІІ. Обект на търга са свободните мери, пасища и ливади от ОПФ, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, декари, категории, начална...

31.08.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.182.15 с площ 1213 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 24.26 лв. Общински имот № 72165.181.6 с площ 842 кв.м., трайно предназначение на територията...

Бележити личности

Добре дошли

Забележителности