17.04.2024
ОБЯВЛЕНИЕ № 06-00-50-1/17.04.2024 г.   Община Твърдица на основание чл.124б, ал.2 и 4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-08-002/11.04.2024 г. на Областния управител на област Сливен, с която е разрешено изработване на проект на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура, за обект: „Нов кабел НН за външно ел. захранване на ППС 5473 на „Цетин България“ ЕАД, разположен в ПИ 53847.196.11 с....


16.04.2024
По информация на ВиК Твърдица, поради авария ще бъде преустановено водоподаването в гр.Твърдица за период от 2 часа.25.03.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински имот № 72165.263.3 с площ 1663 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – овощна градина, осма категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемана цена 34.92 лв. Общински имот № 72165.259.17 с площ 1440 кв.м., трайно предназначение...

26.02.2024
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в североизточното крило на сграда с идентификатор № 72165.503.161.1 за обществени организации, начална месечна наемна цена 26.10 лв. (без ДДС). Общински терен № С5 с...
29.12.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: с. Сборище Два броя общински помещения за здравни дейности с обща площ 22 кв.м. част от сграда – здравна служба, разположена в парцел VI-420, кв. 22, начална месечна наемна цена 17.60 лв. (без ДДС). УСЛОВИЯ НА ТЪРГА: Дата, начален час и...

Добре дошли

Забележителности

Бележити личности