30.07.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Последните няколко дни бяхме свидетели на ужасяващо бедствие. Огромният пожар, който се разпростря  на над 500 декара борови  гори. Нашият любим балкан се превърна в арена на една неравностойна „битка”. В изпитание за смелостта и всеотдайността  на всички, които участваха в потушаване на пожара. Над 150 човека представители на   Общинска горскостопанска единица – Твърдица, Югоизточно държавно горско стопанство с представители от гр. Твърдица, Сливен,...

29.07.2021
Във връзка с усложнената обстановка в община Твърдица свързана с горския пожар над град Твърдица Общинска администрация уведомява заинтересованите , че насрочения за 01.08.2021  г. събор – Хайдушка поляна 2021 г. ще  се проведе съгласно първоначално предвидения  план. Молим всички желаещи да вземат участие да го направят при отчитане на повишената пожароопасност. /Да разполагат с вода и инструменти за първоначално пожарогасене/. Община Твърдица ще вземе всички необходими...

29.07.2021
Оперативния  екип на община Твърдица участвал в ограничаването , локализирането и ликвидирането на възникналия  пожар заедно с всички останали участници,  уведомява жителите на града, че  пожара  към настоящия момент е ограничен и гасенето с помощта на Военно въздушните сили е преустановено. Продължава обработването на тлеещите участъци чрез обход на терен и ликвидиране на огнища. Оформени са ограждащи просеки с тежка техника на ТЕЦ „Марица изток”, но...

28.07.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-89 гр.Твърдица, 28.07.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от  ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за  обхвата на УПИ ХVI – 2100, УПИ ХVII - 2099, УПИ ХVIII - 2097,2098, кв. 91 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрен със Заповед №300/01.06.1983 г. на кмета на община Твърдица, представляващи ПИ с идентификатори 72165.507.2099, ПИ...

27.07.2021
Във връзка с извънредната ситуация Община Твърдица уведомява жителите на града да проявяват бдителност и да не оставят прозорците отворени през нощта поради опасност от обгазяване. Община Твърдица призовава всички свободни граждани, които имат възможност и желание да се включат в гасенето на възникналия пожар. Сбор 06.30 часа пред сградата на община Твърдица с подходящ инвентар. /Лопати, тупалки/


26.07.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен с площ 1 кв.м. част от имот с идентификатор № 72165.507.1903, начална месечна наемна цена 15.00 лв. (без ДДС). Общински терен (градина) с площ 100 кв.м. източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна...

22.06.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.188.38 с площ 373 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 4.48 лв. Общински имот №...

19.05.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение № 5 с площ 15 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 21.00 лв. /без ДДС/. Общинско помещение с площ 12.95 кв.м., част...


31.03.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.164.4 с площ 1185 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Синов дол”, начална годишна наемна цена 23.70 лв. Общински имот № 72165.164.5 с площ 438 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност...


Бележити личности

Забележителности