24.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2354-2/24.01.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР /План за регулация/ за обхвата на УПИ ІІ – 192 и УПИ XV - 192, кв.14 по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на с.Оризари, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрен със Заповед № 326 /25.05.1984г. и Заповед № 532 / 15.10.2021г, който да предвиди обединяването в...


23.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-69-1/23.01.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект на ПУП-ПЗ /План за застрояване/, който предвижда изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия“ в ПИ с идентификатор 15944.200.7, гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен. На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от...

23.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-548-17/23.01.2023 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР /План за регулация/ за обхвата на УПИ I – 131, УПИ ХIII – 131 и УПИ XIV - 131, кв. 31 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен, който да предвиди обединяването им в един УПИ I...29.11.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под аренда на имоти общинска собственост: с. Боров дол Общински имот № 05551.7.11 с площ 1637 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Алчар чаир”, начална годишна арендна цена 29.47 лв. ІI. За отдаване под наем на...

20.10.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Шивачево 3000 кв.м. в южната част на общински имот № 15944.379.922 с обща площ 30771 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, пета категория, начална годишна наемна цена...

28.09.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва: І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.156.3 с площ 618 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Ваел” по КККР на гр. Твърдица, начална годишна наемна цена 11.12 лв. Общинско помещение № 8...


Бележити личности

Добре дошли

Забележителности