28.09.2023
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1504-1/26.06.2023 г. на Динка Иванова Пенчева.
26.09.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.163.6 с площ 555 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата чешма”, начална годишна наемна цена 16.65 лв. Общински имот № 72165.163.13 с площ 725 кв.м.,...

26.09.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.163.6 с площ 555 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата чешма”, начална годишна наемна цена 16.65 лв. Общински имот № 72165.163.13 с площ 725 кв.м.,...28.06.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен № 4 с идентификатор № 72165.504.192.5 с площ 14 кв.м. начална месечна наемна цена 14.70 лв. (без ДДС). Общински терен (градина) с площ 800 кв.м. част от имот с идентификатор № 72165.507.2112, начална годишна...

03.05.2023
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.194.719 с площ 8665 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 155.97 лв. Общински имот № 72165.194.155 с площ...


Добре дошли

Забележителности

Бележити личности