Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Обявление № 94-00-89

Дата на публикуване: 28.07.2021 15:29

 

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от  ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за  обхвата на УПИ ХVI – 2100, УПИ ХVII - 2099, УПИ ХVIII - 2097,2098, кв. 91 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрен със Заповед №300/01.06.1983 г. на кмета на община Твърдица, представляващи ПИ с идентификатори 72165.507.2099, ПИ 72165.507.2097  и  ПИ 72165.507.2098 по КК и КР на гр.Твърдица.

Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода”№1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят  писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото обявление  до общинска администрация гр. Твърдица.     

 

ОТ ОБЩИНАТА