Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 26.07.2021 10:03

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински терен с площ 1 кв.м. част от имот с идентификатор № 72165.507.1903, начална месечна наемна цена 15.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински терен (градина) с площ 100 кв.м. източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна цена 4.00 лв.
 3. Общинско помещение № 1 с площ 13 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 15.60 лв. /без ДДС/.
 4. Общинско помещение № 2 с площ 18 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 21.60 лв. /без ДДС/.
 5. Общинско помещение № 3 с площ 23 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 27.60 лв. /без ДДС/.
 6. Общински терен с площ 12 кв.м., част от имот с идентификатор № 72165.504.192.3, начална месечна наемна цена 8.40 лв. (без ДДС).
 7. Общински имот № 72165.52.1 с площ 605 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, шеста категория, местност „Попов дол”, начална годишна наемна цена 12.10 лв.
 8. Общински имот № 72165.52.4 с площ 463 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – лозе, шеста категория, местност „Попов дол”, начална годишна наемна цена 9.26 лв.
 9. Общински имот № 72165.38.17 с площ 365 кв.м. трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Шарабаница”, начална годишна наемна цена 5.11 лв.

 

гр. Шивачево

 1. Общински терен № 4 с площ 10 кв.м. в тротоарно пространство по улица „Ленин” с о.т. 152 и о.т. 126, начална месечна наемна цена 7.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински терен № 3 с площ 45 кв.м. в тротоарно пространство по улица „Ленин” с о.т. 153 и о.т. 129, начална месечна наемна цена 31.50 лв. (без ДДС).
 3. Общински терен № 4 с площ 32 кв.м. в тротоарно пространство по улица „Ленин” с о.т. 153 и о.т. 129, начална месечна наемна цена 22.40 лв. (без ДДС).
 4. Общински терен с площ 49 кв.м. на улица „Аврам Стоянов” част от УПИ IX, кв. 87, начална месечна наемна цена 29.40 лв. (без ДДС).

 

с. Оризари

 1. Общински терен № 2 с площ 60 кв.м. разположен в кв. 20 по плана на с. Оризари, начална месечна наемна цена 24.00 лв. (без ДДС).

 

с. Боров дол

 1. Общински имот № 05551.14.3 с площ 3764 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Джефер тарла”, начална годишна наемна цена 52.70 лв.

 

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.502.1041 с площ 18172 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, начална тръжна цена 74141.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот 72165.502.952 с площ 741 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, начална тръжна цена 3016.00 лв. (без ДДС).

 

с. Червенаково

 1. Общински имот № 80474.76.138 с площ 457 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, начална тръжна цена 292.00 лв.

 

с. Сборище

 1. Общински имот № 65499.238.66 с площ 1000 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –лозе, шеста категория, местност „Меджерлишки лозя”, начална тръжна цена 518.00 лв.
 2. Общински имот № 65499.238.67 с площ 999 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –лозе, шеста категория, местност „Меджерлишки лозя”, начална тръжна цена 517.00 лв.
 3. Общински имот № 65499.238.68 с площ 1000 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –лозе, шеста категория, местност „Меджерлишки лозя”, начална тръжна цена 518.00 лв.
 4. Общински имот № 65499.238.69 с площ 1502 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –лозе, шеста категория, местност „Меджерлишки лозя”, начална тръжна цена 778.00 лв.

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 16.08.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 12.08.2021 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 31.07.2021 г. От 01.08.2021 г. по ново определена сметка на Общината, за справки в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222. Крайният срок за плащане на депозитите е 12.08.2021 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Стъпка за наддаване на общински имот № 72165.502.1041 – 4 % от началната тръжна цена.
 6. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 7. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 8. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 9. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 30.08.2021 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 26.08.2021 г., депозити за участие се приемат до 26.08.2021 г.
 

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА