Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 22.06.2021 10:07

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.188.38 с площ 373 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Ганев мост”, начална годишна наемна цена 4.48 лв.
 2. Общински имот № 72165.210.18 с площ 261 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Марашето”, начална годишна наемна цена 3.65 лв.
 3. Общински терен (градина) с площ 310 кв.м., част от имот с идентификатор № 72165.502.984 целият с площ 527 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална годишна наемна цена 12.40 лв.
 4. Общински терен с площ 45 кв.м., част от имот № 72165.503.140 целият с площ 792 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална месечна наемна цена 31.50 лв. (без ДДС).
 5. Общински терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат в имот № 72165.503.126 целият с площ 2019 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за друг обществен обект, комплекс, начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).

 

с. Сборище

 1. Общински имот № 65499.52.478 с площ 2152 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 30.13 лв.

 

с. Жълт бряг

 1. Общински имот № 29533.20.10 с площ 2520 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – сипей, местност „Кору Янъ”, начална годишна наемна цена 30.24 лв.
 2. Общински имот № 29533.25.6 с площ 998 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”, начална годишна наемна цена 13.97 лв.
 3. Общински имот № 29533.20.9 с площ 13990 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – широколистна гора, шеста категория, местност „Кору Янъ”, начална годишна наемна цена 167.88 лв.

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.505.1875 с площ 877 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начална тръжна цена 3613.00 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински имот № 15944.5.28 с площ 2433 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, шеста категория, местност „Ташлъка”, начална тръжна цена 1577.00 лв.

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 13.07.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 09.07.2021 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 09.07.2021 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 27.07.2021 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 23.07.2021 г., депозити за участие се приемат до 23.07.2021 г.

 

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА