Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 31.03.2021 14:11

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.164.4 с площ 1185 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Синов дол”, начална годишна наемна цена 23.70 лв.
 2. Общински имот № 72165.164.5 с площ 438 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Синов дол”, начална годишна наемна цена 8.76 лв.
 3. Общински имот № 72165.164.6 с площ 688 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Синов дол”, начална годишна наемна цена 9.63 лв.

 

с. Оризари

 1. Общински имот № 53847.18.4 с площ 384 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Бахчите”, начална годишна наемна цена 5.38 лв.
 2. Общински имот № 53847.80.1 с площ 4071 кв.м., НТП – овощна градина, осма категория, местност „Долно мараше”, начална годишна наемна цена 56.99 лв.
 3. Общински имот № 53847.71.5 с площ 3753 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Желеви камъни”, начална годишна наемна цена 52.54 лв.

 

с. Жълт бряг

 1. Общински имот № 29533.28.4 с площ 3704 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Хавазлък”, начална годишна наемна цена 51.86 лв.
 2. Общински имот № 29533.20.8 с площ 16617 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Кору янъ”, начална годишна наемна цена 232.64 лв.
 3. Общински имот № 29533.20.4 с площ 4678 кв.м., НТП – сипей, местност „Кору янъ”, начална годишна наемна цена 56.14 лв.
 4. Общински имот № 29533.19.2 с площ 4605 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Юртален борун”, начална годишна наемна цена 64.47 лв.

 

с. Бяла паланка

 1. Общински павилион в ОУ „Никола Вапцаров” с площ 10 кв.м., начална месечна наемна цена 10.00 лв. (без ДДС).

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

с. Червенаково

 1. Общински имот УПИ-IX, кв. 22 с площ 694 кв.м., отреден за жилищно строителство, начална тръжна цена 2134.00 лв. (без ДДС).

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 27.04.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 23.04.2021 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 23.04.2021 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 11.05.2021 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 07.05.2021 г., депозити за участие се приемат до 07.05.2021 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА