Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Съобщение № 26-00-1730
13.01.2021
 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 6 от 08.01.2021 год. за одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ/ Подробен Устройствен План - план за застрояване/ с ел.схема и В и К схема за обхвата на ПИ 72165.156.13, местност „Ваел” землище гр.Твърдица, община Твърдица област Сливен за преотреждането на имота за устройствена жилищна зона „С преобладаващо застрояване с малка височина/МЖ/.

Одобреният проект е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет.3 в сградата на Община Твърдица, област Сливен, пл. „Свобода” №1

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок от получаването, чрез Община Твърдица пред Административен съд гр.Сливен.

 

ОТ ОБЩИНАТА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси