Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
28.10.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

с. Сборище

 1. Общински имот № 65499.147.30 с площ 998 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Трънова кория”, начална годишна наемна цена 13.97 лв.
 2. Общински имот № 65499.88.17 с площ 3188 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Чикаларе”, начална годишна наемна цена 51.01 лв.
 3. Общински имот № 65499.156.44 с площ 2502 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Кара куша”, начална годишна наемна цена 40.03 лв.
 4. Общински имот № 65499.214.4 с площ 5595 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Герена”, начална годишна наемна цена 78.33 лв.
 5. Общински имот № 65499.147.26 с площ 2998 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Трънова кория”, начална годишна наемна цена 35.98 лв.

 

гр. Шивачево

 1. Общински имот № 15944.3.19 с площ 995 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност „Чумерна”, начална годишна наемна цена 14.93 лв.

 

ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.507.2375 с площ 332 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1354.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 72165.507.2347 с площ 282 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1150.00 лв. (без ДДС).
 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 17.11.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 13.11.2020 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 13.11.2020 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 01.12.2020 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 27.11.2020 г., депозити за участие се приемат до 27.11.2020 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси