Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
06.10.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общинска сграда с идентификатор № 72165.206.991.6 със ЗП 29 кв.м., функционално предназначение – селскостопанска сграда, начална месечна наемна цена 23.20 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински имот № 15944.128.311 с площ 3012 кв.м., НТП – друг вид дървопроизводителна гора, трайно предназначение на територията – земеделска, четвърта категория, начална годишна наемна цена 42.17 лв.

 

с. Оризари

 1. Общински имот № 53847.151.4 с площ 1466 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Кавлака”, начална годишна наемна цена 20.52 лв.
 2. Общински имот № 53847.20.18 с площ 831 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност Над село”, начална годишна наемна цена 11.63 лв.
 3. Общински имот № 53847.18.26 с площ 2010 кв.м., НТП – нива, осма категория, местност „Бахчите”, начална годишна наемна цена 24.12 лв.
 4. Общински имот № 53847.114.5 с площ 3279 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Горно мараше”, начална годишна наемна цена 45.91 лв.
 5. Общински имот № 53847.115.6 с площ 797 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Горно мараше”, начална годишна наемна цена 11.16 лв.
 6. Общински имот № 53847.35.24 с площ 1185 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 16.59 лв.

 

с. Жълт бряг

 1. Общинско помещение с площ 22 кв.м. част от сграда (кметство) в парцел II, кв. 5 по плана на с. Жълт бряг, начална месечна наемна цена 26.40 лв. (без ДДС).

 

с. Бяла паланка

 1. Общинско помещение с площ 30.45 кв.м. част от сграда (бивше кметство) в поземлен имот I-128, кв. 15 по плана на с. Бяла паланка, начална месечна наемна цена 36.54 лв. (без ДДС).

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 27.10.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 23.10.2020 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 23.10.2020 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. 6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 7. 7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 10.11.2020 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 06.11.2020 г., депозити за участие се приемат до 06.11.2020 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси