Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост
02.09.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост, както следва:

 

І. За продажба на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.507.2175 с площ 271 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1106.00 лв. (без ДДС).
 2. Общински имот № 72165.507.2376 с площ 397 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1619.00 лв. (без ДДС).
 3. Общински имот № 72165.507.2374 с площ 338 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1379.00 лв. (без ДДС).
 4. Общински имот № 72165.507.2373 с площ 390 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1591.00 лв. (без ДДС).
 5. Общински имот № 72165.507.2372 с площ 333 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1359.00 лв. (без ДДС).
 6. Общински имот № 72165.507.2371 с площ 333 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1359.00 лв. (без ДДС).
 7. Общински имот № 72165.507.2370 с площ 387 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1579.00 лв. (без ДДС).
 8. Общински имот № 72165.507.2369 с площ 418 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1706.00 лв. (без ДДС).
 9. Общински имот № 72165.507.2368 с площ 550 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 2244.00 лв. (без ДДС).
 10. Общински имот № 72165.507.2367 с площ 541 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 2207.00 лв. (без ДДС).
 11. Общински имот № 72165.507.2366 с площ 527 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 2150.00 лв. (без ДДС).
 12. Общински имот № 72165.507.2365 с площ 352 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1436.00 лв. (без ДДС).
 13. Общински имот № 72165.507.2364 с площ 433 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1767.00 лв. (без ДДС).
 14. Общински имот № 72165.507.2363 с площ 347 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1415.00 лв. (без ДДС).
 15. Общински имот № 72165.507.2362 с площ 431 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1758.00 лв. (без ДДС).
 16. Общински имот № 72165.507.2361 с площ 358 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1461.00 лв. (без ДДС).
 17. Общински имот № 72165.507.2359 с площ 478 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1951.00 лв. (без ДДС).
 18. Общински имот № 72165.507.2358 с площ 409 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1669.00 лв. (без ДДС).
 19. Общински имот № 72165.507.2357 с площ 378 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1543.00 лв. (без ДДС).
 20. Общински имот № 72165.507.2356 с площ 513 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 2093.00 лв. (без ДДС).
 21. Общински имот № 72165.507.2355 с площ 315 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1285.00 лв. (без ДДС).
 22. Общински имот № 72165.507.2354 с площ 284 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1159.00 лв. (без ДДС).
 23. Общински имот № 72165.507.2352 с площ 474 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1934.00 лв. (без ДДС).
 24. Общински имот № 72165.507.2351 с площ 430 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1754.00 лв. (без ДДС).
 25. Общински имот № 72165.507.2350 с площ 466 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1901.00 лв. (без ДДС).
 26. Общински имот № 72165.507.2349 с площ 396 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., начална тръжна цена 1616.00 лв. (без ДДС).

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 29.09.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 25.09.2020 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 25.09.2020 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Тръжна документация за продажбите по т. ІІ с информация за недвижимия имот, заявление, декларация и условията за провеждане на търга, може да получите в стая № 18 на общината, срещу квитанция от касата за заплатена такса в размер на 10 лева /без ДДС/.
 7. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 8. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 13.10.2020 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 09.10.2020 г., депозити за участие се приемат до 09.10.2020 г.

 

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси