Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Покана за 10-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица
27.07.2020
ПОКАНА
10
27.07.2020г.

 

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 10-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица, което ще се проведе на 28 юли 2020 г./сряда/ от 16.30 часа в малката  залата на НЧ”Св.Св. Кирил и Методий - 1914” – Твърдица при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение с вх.№1625/27.07.2020г. относно: Издаване на запис на заповед от Община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № 20/07/2/0/00168 от 02.07.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие”.

 

  1. Издаване на запис на заповед от Община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № 20/07/2/0/00168 от 02.07.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие”.

 

Иван Петров

Председател на Общински съвет

Твърдица

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси