Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Съобщение № 94-00-2226
27.07.2020


 

На основание чл.129, ал.2  от ЗУТ,  община Твърдица съобщава на  заинтересуваните  лица, че е издадена Заповед № 288 от 27.07.2020 год. за одобрен проект  за изменение на ПУП –ПЗ/План за застрояване/ за обхвата на ПИ 72165.249.4, местност „Блягорница”,  землище гр.Твърдица, община Твърдица област Сливен за преотреждането на имота за „складово-производствена дейност,обществено обслужване и търговия” с устройствена зона Со,п-смесена обслужващо-производствена зона.

Одобреният проект е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет.3 в сградата на Община Твърдица, област Сливен, пл. „Свобода” №1

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана  по законосъобразност  в 14 дневен срок от получаването,  чрез Община Твърдица пред Административен съд гр.Сливен.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси