Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Съобщение
29.06.2020


СЪОБЩЕНИЕ

гр.Твърдица, 25.06.2020 г.

 

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР  за  обхвата на на  УПИ ІІ–237  и  УПИ ІІІ–234, кв.27  по действащия  Подробен устройствен план/ПУП-ПРЗ/  на с.Оризари, общ.Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед №326/25.05.1984 г.

Изработеният проект за изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода” №1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение до общинска администрация гр. Твърдица.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси