Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
24.06.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.39.1 с площ 149 кв.м., НТП – нива, шеста категория, начална годишна наемна цена 2.09 лв.
 2. Общински имот № 72165.39.3 с площ 776 кв.м., НТП – нива, шеста категория, начална годишна наемна цена 10.86 лв.

 

гр. Шивачево

 1. Общински терен № 4а с площ 18 кв.м. на улица Ленин с о.т. 152 и о.т. 126, начална месечна наемна цена 12.60 лв. /без ДДС/.

 

с. Сборище

 1. Три броя общински помещения с обща площ 37.50 кв.м. за дрогерия в здравна служба на с. Сборище част от имот с пл. № VI-420, кв. 22, начална месечна наемна цена 37.50 лв. /без ДДС/.

 

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 14.07.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица -  І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 10.07.2020 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена  за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ  Твърдица  до 10.07.2020 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 28.07.2020 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 28.07.2020 г., депозити за участие се приемат до 28.07.2020 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси