06.07.2022
Екипът за управление на Проект BGLD-2.003-0006 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица” организира информационна среща по проекта на 15.07.2022 г. от 9.30 часа в залата на Общински съвет Твърдица. Каним всички заинтересувани страни за участие в срещата. Екип за управление на проекта

05.07.2022
Ръководствата на Община Твърдица, Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1914“  гр. Твърдица и Туристическо дружество „Чумерна“ гр. Твърдица, канят жителите и гостите на града на ТРАДИЦИОНЕН ОБЩОТВЪРДИШКИ СЪБОР В МЕСТНОСТТА „ХАЙДУШКА ПОЛЯНА“ на 07.08.2022 г. Начало 10.30  часа.


04.07.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-168-3/01.07.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед одобрявам на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ, за обхвата на УПИ ХVI – За благоустрояване и УПИ XIII За общински спортен терен, кв. 95 по плана на гр. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 300/01.06.1983 г. и съответстващи на ПИ с идентификатор 72165.505.2216 и 72165.505.2217 по КККР на...


29.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-3138-8/29.06.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР /План за регулация/, за обхвата на УПИ VII - 1032 и УПИ IX – 1032 в кв. 13, по действащия Подробен устройствен план /ПУП - ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 312 / 12.05.1987г.,...

26.05.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинско помещение с площ 18.40 кв.м. част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72165.503.117.1.10, ет. 3, функционален тип – за делова административна дейност, начална месечна наемна цена 29.44 лв. (без ДДС). Общинско помещение №...

19.05.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на общински имот - картинг писта на ул. „Д-р Иван Пашов” в гр. Твърдица, разположена в имот с кадастрален идентификатор № 72165.505.2217 с площ 15590 кв.м., ведно с 11 броя помещения, част от сграда с кадастрален идентификатор № 72165.505.2217.1.   УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: Имотът се отдава под наем за срок от...


30.03.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински терен за поставяне на преместваем обект с площ 53 кв.м. разположен в кв. 34 по плана на гр. Твърдица съответстващ с имот с идентификатор № 72165.503.140, начална месечна наемна цена 47.70 лв. (без ДДС). Общински терен за поставяне...Бележити личности

Добре дошли

Забележителности