24.02.2021
ПУП – ПЗ с ел схеми за ПИ 65499.67.890,местност „Тепята” землище с.Сборище, община Твърдица област Сливен.   СЪОБЩЕНИЕ от 24.02.2021 год.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 и чл.131, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани лица:   Ваня Цонева Петкова Пенка Ганчева Висарионова   За одобрен проект за изменение на ПУП –ПЗ/План за застрояване /с ел.схема за обхвата на ПИ 65499.67.890, местност „Тепята” землище...

22.02.2021
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: * През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Заявление за гласуване по...


18.02.2021
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1405-1/09.11.2020 г. на Петко Михайлов Миков.


25.01.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.507.2348 с площ 523 кв.м., НТП – за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начална годишна наемна цена 20.92 лв.   ІІ. За продажба на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот...
30.11.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинска сграда с идентификатор № 72165.206.991.4 с площ 59 кв.м., функционално предназначение – селскостопанска сграда на един етаж, начална месечна наемна цена 47.20 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.71.10 с площ 70229 кв.м., НТП –...


Бележити личности

Забележителности