21.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-379 гр.Твърдица, 21.09.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ ХVI, УПИ ХVII общ, УПИ ХVIII общ, кв.31а по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Твърдица, кв. „Козарево“, одобрен със Заповед № 234 от 03.11.1988г. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет....

20.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-980 гр.Твърдица, 20.09.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ ІІ - 192, кв.14 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на с. Оризари, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрен със заповед № 326 / 25.05.1984 г. в част План за регулация. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в...


17.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2832 гр.Твърдица, 17.09.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 466/16.09.2021 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XI 64 и УПИ XIII 64, кв.82 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ.Твърдица,  обл.Сливен, одобрен със заповед № 312  / 12.05.1987 г. ...
31.08.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:   За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински имот № 72165.182.15 с площ 1213 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 24.26 лв. Общински имот № 72165.181.6 с площ 842 кв.м., трайно предназначение на територията...


26.07.2021
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен с площ 1 кв.м. част от имот с идентификатор № 72165.507.1903, начална месечна наемна цена 15.00 лв. (без ДДС). Общински терен (градина) с площ 100 кв.м. източно от ул. „Поп Лука”, начална годишна наемна...

Бележити личности

Добре дошли

Забележителности