24.01.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-05 гр.Твърдица, 21.01.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б,ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 21/18.01.2022 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ I – За спорт, кв. 86 по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 г.  в част...

19.01.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински павилион с площ 60 кв.м. в сградата на СУ „Неофит Рилкси” гр. Твърдица, представляващ част от имот с идентификатор № 72165.504.2260.1, начална месечна наемна цена 96.00 лв. (без ДДС).   ІІ. За продажба на имоти общинска...


Бележити личности

Добре дошли

Забележителности