16.05.2022
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1295-1/30.03.2022 г. на Стелиян Събев Илиев – представляващ „ДИАМАНТИ-0517” ЕООД.

16.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-952-/15//16.05.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрение на проект за ПУП – ПР / План за регулация/ , който да предвиди за обхвата на УПИ I – 556, УПИ ХII–558, УПИ XI – 416, УПИ XIII – 559, УПИ XIV – 559, УПИ XV – 557 и УПИ II – 556, кв. 18 по действащия...

13.05.2022
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че на 13.05.2022 г. е публикуван на интернет страницата на общината Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Твърдица Съгласно чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища...

13.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-22-9/13.05.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед за одобрение на проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/, за отделяне на имот пл.244 от УПИ II – за училище и обособяване на УПИ III – 244 по имотните граници на имот с пл.244, с площ 780 кв м. по плана на гр....

13.05.2022
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1330-1/13.05.2022 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП, с цел промяна предназначението на ПИ № 15944.200.4, гр.Шивачево, общ.Твърдица,  обл.Сливен,  по КК и КР, одобрени със Заповед  РД–18–97/18.02.2020г.на    ИД на АГКК. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая № 21 ет.3 в сградата на  община Твърдица,  пл. „Свобода” №...30.03.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: За отдаване под наем на имоти общинска собственост: гр. Твърдица Общински терен за поставяне на преместваем обект с площ 53 кв.м. разположен в кв. 34 по плана на гр. Твърдица съответстващ с имот с идентификатор № 72165.503.140, начална месечна наемна цена 47.70 лв. (без ДДС). Общински терен за поставяне...24.02.2022
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общински терен (градина) № 3, южно от ул. „Антим I” с площ 500 кв.м., начална годишна наемна цена 26.00 лв. Общински имот № 72165.41.4 с площ 599 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП –...


Бележити личности

Добре дошли

Забележителности